Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr w Częstochowie

ORGANIZUJEMY KURSY ZAWODOWE, SPECJALISTYCZNE, SZKOLENIA BHP, Ppoż (przpeciwpożarowe), pierwsza pomoc, zaświadczenia kierowców zawodowych ADR, obsługa i konstrukcje dźwigowe, suwnic, podesty ruchome, obsługa i konstrukcja wózków jezdnych, obsługa sprzętu budowlanego m.in. koparko-ładowarki, obsługa stacji paliw LPG, budowlane np. murarz-tynkarz - przyuczenie do zawodu, spawalnicze np. MIG, MAG, lsw spaw, sw kowal URE-Gv./Gr.3 elektrycy, palacze co itp. 1. Kursy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla różnych grup zawodowych na podstawie uregulowań Kodeksu Pracy (art.207) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.) - pracodawcy - osoby kierujące pracownikami - administracyjno-biurowi - stanowiska robotnicze - służba BHP 2. Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej (zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Pracy art. 209) 3. Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Pracy art. 209) z zastosowaniem defibrylatora. 4. Szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych w ruchu odkrywkowym zakładów górniczych (zezwolenie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach L.dz.GLI/625/0005/09/02769/Ny) 5. Kursy dokształcające podstawowe i doskonalące w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych ADR (zezwolenie Marszałka Województwa Śląskiego 71/2009/RKD) 6. Kierowca i konserwator wózków jezdniowych (Program ODK MG Mysłowice nr 713/V/2003 oraz 15/K/IX/2004) – uprawnienia państwowe UDT 7. Kursy na uprawnienia państwowe UDT w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego (suwnice, żurawie, wciągarki, dźwigi, podesty ruchome) 8. Kurs hakowego + gospodarka zawiesiami 9. Kursy na świadectwa kwalifikacyjne URE (eksploatacja i dozór) - Gr.1 (elektrycy), pomiary ochronne - Gr.2 (palacze CO, sprężarki, sieci cieplne) - Gr.3 (instalacje gazowe) 10. Kursy dla instalatorów i konserwatorów instalacji gazowych 11. Kursy budowlane przyuczenia do zawodu na podstawie programów MEN: - zbrojarz-betoniarz - murarz-tynkarz - malarz - stolarz - cieśla budowlany - inne na życzenie 12. Kursy obróbki ze skrawaniem: tokarz, frezer, ślusarz 13. Obsługa stacji paliw (płynne, LPG) Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr wita serdecznie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Ośrodek nasz działa zgodnie z wytycznymi określonymi przez Kuratora Oświaty jako placówka pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. Prowadzimy szeroką działalność szkoleniową i doskonalącą w różnych zawodach:
- kursów języków obcych ,
- kursów
- przyuczających do zawodu i wyuczających zawodu,
- kursów doskonalących i dokształcających w zawodzie,


- kursów przygotowujących do egzaminu na tytuły kwalifikacyjne,
- kursów przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych,
- kursów bhp, ppoż., sanitarnych,
- kursów dla potrzeb własnych słuchaczy,
- kursów pedagogicznych dla potrzeb instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- kursów pedagogicznych dla wykładowców w formach oświaty pozaszkolnej,
- kursów – innych form wszechnicowych,


W związku z wysokim procentem bezrobocia nasz Ośrodek od kilku lat dynamicznie współpracuje z Powiatowymi Urzędami Pracy w celu przekwalifikowania zawodowego osób bezrobotnych na terenie naszego regionu.

Od momentu powstania, tj. od 1978 r. Ośrodek mieścił się w Częstochowie, początkowo w budynku Technicznych Zakładów Naukowych im. Gen. Sikorskiego ,ul. Jasnogórska 84/90, od 2001 r. przy ulicy Żwirki i Wigury 9/11, od 01.10.2005 r. przy Alei Kościuszki 13, a w chwili obecnej przy ul. Żwirki i Wigury 6/14.


Okres ponad 30 lat działalności Ośrodka Przygotowania i Doskonalenia Kadr pozwolił na uzyskanie dobrej renomy w naszym regionie, a także w Polsce. W tym czasie również wzbogaciliśmy się o pomoce naukowe i dydaktyczne (komputery), a także kadrę wykładowców , którzy wywodzą się z najlepszych uczelni i instytucji państwowych naszego regionu. Nabór naszych kandydatów na kursy jak i zlecenia otrzymywane z zakładów pracy, instytucji państwowych, urzędów pracy pozwalają nam stwierdzić , że nasza działalność jest społecznie bardzo użyteczna.


Rys historyczny

RYS HISTORYCZNY

Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr został powołany Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora Kombinatu Budowy Maszyn „Częstochowa” z dniem 1.03.1978 roku. Podstawą była Uchwała Kolegium Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego z dnia 17.02.1975 roku wymieniona w piśmie Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego z dnia 25.03.1975 r. N KS-P/146/75 oraz Uchwała KSR – Kombinatu Budowy Maszyn „Częstochowa” z dnia 19.01.1978 roku.

Utworzony w 1978 roku Ośrodek zajmował się realizacją szkolenia wewnątrzzakładowego. Od dnia 1 stycznia 1978 r. po zlikwidowaniu etatów pracowników ds. szkolenia w zakładach zgrupowanych w KBM zmieniła się rola i zadania Ośrodka w zakresie szkolenia w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/85 Dyrektora Kombinatu Budowy Maszyn i Górnictwa „Częstochowa” z dnia 30 marca 1985 r. oraz akceptacją zakresu działalności Ośrodka przez Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego (pismo z dnia 18.04.1985 r. znak KS 322/85) Ośrodek jest jednostką organizacyjną działającą na prawach wydziału produkcyjnego podległą bezpośrednio Dyrektorowi KBMiG „Częstochowa” (Uchwała Rady Ministrów Nr 34/85 z dnia 19.03.85-MP nr 6) odpowiedzialną za przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników zatrudnionych w zakładach zgrupowanych w KBMiG „Częstochowa”. We wrześniu 1989 r. Zakład Budowy Maszyn i Górnictwa „Częstochowa” z siedzibą w Kłobucku zawiązał Spółkę „Zatex”, której przekazał działalność Ośrodka Przygotowania i Doskonalenia Kadr.

Od 1991 roku nasza działalność poszerzyła się o organizację kursów zawodowych dla potrzeb zakładów pracy , instytucji państwowych , Rejonowych Urzędów Pracy regionu częstochowskiego i ościennych województw.

Działamy w oparciu o zgodę na prowadzenie działalności szkoleniowej otrzymanej z MEN-u pismo z dnia 20.09.1991 r. znak DKU-452-716/91/TL, wpisie do ewidencji działalności oświatowej Nr 11/92 Kuratora Oświaty w Częstochowie.

Po zaprzestaniu działalności Przedsiębiorstwa Remontu Realizacji i Modernizacji „Zatex” (likwidacja zakładu) nasz Ośrodek od 1998 r. jest samodzielną jednostką prawną , prowadzącą działalność szkoleniową (formy pozaszkolne) – otrzymana zgoda w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON Nr 150359800 z dnia 16.01.1998 r. oraz posiadamy wpis do ewidencji działalności oświatowej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy – ZAŚWIADCZENIE Nr Ed.4320/77/03 z dnia 29.01.2003 r.

You need to upgrade your Flash Player

This is replaced by the Flash content.

Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.