tel/fax: 34 324 36 21, kom: 609 771 698, 733 928 715 ul. Żwirki i Wigury 6/14, 42-200 Częstochowa


O FIRMIE


Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr wita serdecznie.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Ośrodek

nasz działa zgodnie z wytycznymi określonymi przez Kuratora Oświaty jako placówka pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. Prowadzimy szeroką działalność szkoleniową i doskonalącą w różnych zawodach:

W związku

z wysokim procentem bezrobocia nasz Ośrodek od kilku lat dynamicznie współpracuje z Powiatowymi Urzędami Pracy w celu przekwalifikowania zawodowego osób bezrobotnych na terenie naszego regionu.

Od momentu powstania, tj. od 1978 r. Ośrodek mieścił się w Częstochowie, początkowo w budynku Technicznych Zakładów Naukowych im. Gen. Sikorskiego ,ul. Jasnogórska 84/90, od 2001 r. przy ulicy Żwirki i Wigury 9/11, a od 01.10.2005 r. Alei Kościuszki 13. Od roku 2014 zapraszamy do nowej lokalizacji przy ul. Żwirki i Wigury 6/14.

Okres ponad 40 lat działalności

Ośrodka Przygotowania i Doskonalenia Kadr pozwolił na uzyskanie dobrej renomy w naszym regionie, a także w Polsce. W tym czasie również wzbogaciliśmy się o pomoce naukowe i dydaktyczne (komputery), a także kadrę wykładowców , którzy wywodzą się z najlepszych uczelni i instytucji państwowych naszego regionu. Nabór naszych kandydatów na kursy jak i zlecenia otrzymywane z zakładów pracy, instytucji państwowych, urzędów pracy pozwalają nam stwierdzić , że nasza działalność jest społecznie bardzo użyteczna.RYS HISTORYCZNY


Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr

został powołany Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora Kombinatu Budowy Maszyn „Częstochowa” z dniem 1.03.1978 roku. Podstawą była Uchwała Kolegium Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego z dnia 17.02.1975 roku wymieniona w piśmie Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego z dnia 25.03.1975 r. N KS-P/146/75 oraz Uchwała KSR – Kombinatu Budowy Maszyn „Częstochowa” z dnia 19.01.1978 roku.

Utworzony w 1978 roku

Ośrodek zajmował się realizacją szkolenia wewnątrzzakładowego. Od dnia 1 stycznia 1978 r. po zlikwidowaniu etatów pracowników ds. szkolenia w zakładach zgrupowanych w KBM zmieniła się rola i zadania Ośrodka w zakresie szkolenia w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/85

Dyrektora Kombinatu Budowy Maszyn i Górnictwa „Częstochowa” z dnia 30 marca 1985 r. oraz akceptacją zakresu działalności Ośrodka przez Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego (pismo z dnia 18.04.1985 r. znak KS 322/85) Ośrodek jest jednostką organizacyjną działającą na prawach wydziału produkcyjnego podległą bezpośrednio Dyrektorowi KBMiG „Częstochowa” (Uchwała Rady Ministrów Nr 34/85 z dnia 19.03.85-MP nr 6) odpowiedzialną za przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników zatrudnionych w zakładach zgrupowanych w KBMiG „Częstochowa”. We wrześniu 1989 r. Zakład Budowy Maszyn i Górnictwa „Częstochowa” z siedzibą w Kłobucku zawiązał Spółkę „Zatex”, której przekazał działalność Ośrodka Przygotowania i Doskonalenia Kadr.

Od 1991 roku nasza działalność poszerzyła się o organizację kursów zawodowych dla potrzeb zakładów pracy , instytucji państwowych , Rejonowych Urzędów Pracy regionu częstochowskiego i ościennych województw.

Działamy w oparciu o zgodę na prowadzenie działalności szkoleniowej otrzymanej z MEN-u

pismo z dnia 20.09.1991 r. znak DKU-452-716/91/TL, wpisie do ewidencji działalności oświatowej Nr 11/92 Kuratora Oświaty w Częstochowie.

Po zaprzestaniu działalności Przedsiębiorstwa Remontu Realizacji i Modernizacji „Zatex” (likwidacja zakładu) nasz Ośrodek od 1998 r. jest samodzielną jednostką prawną , prowadzącą działalność szkoleniową (formy pozaszkolne) – otrzymana zgoda w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON Nr 150359800 z dnia 16.01.1998 r. oraz posiadamy wpis do ewidencji działalności oświatowej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy – ZAŚWIADCZENIE Nr Ed.4320/77/03 z dnia 29.01.2003 r.